Daft Punk có chọc tức tất cả những người đã xem Grammy 2014, nghĩ rằng chúng tôi quá buồn khi bắt họ làm như vậy?